happyfishing.hu
Happy Fishing - Mindent a horgászathoz

Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a happy fishing.hu honlap használatával kapcsolatban
A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot.

1. Bevezetés:
1.1. A HappyFishing.hu (a továbbiakban: „üzemeltető”) miként kezeli az Ön személyes adatait.
1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: HappyFishing.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
1.3. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az üzemeltető a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket.
Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
1.4. Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. 
Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. 
1.5. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az üzemeltetőt megtéveszti. Az üzemeltető a Felhasználó értesítése mellett törli azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte be.

2. Adatkezelés célja
2.1. Az adatkezelés célja összefoglalóan:
Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az üzemeltető alapvetően abból a célból kezeli, hogy a felhasználó igénybe vehesse a honlap üzleti és privát célú adatfeltöltési lehetőségeit.
2.2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:
a) a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele,
b) Felhasználó azonosítása,
c) a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,
d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, üzemeltető általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),
2.3. A fenti célok érdekében az üzemeltető munkavállalói, adatfeldolgozói közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.
2.4. A Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy adatait módosítsa. A Felhasználó a kezelési igényét (adatmódosítás, törlés) a felhasználói fiókján keresztül vagy elektronikus üzenetben (deis(kukac)deis(pont)hu) kezdeményezheti.

3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Az üzemeltető azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során kötelezően megad:
Név / emailcím / jelszó. Egyéb tárolt adatok: felhasználói fiók aktiválási dátuma. 3.2 Az üzemeltető egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el.
Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak.
Ezeket az információkat az üzemeltető a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket az üzemeltető marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használhatja fel.
3.3. Ugyanezen okokból a weblap eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 10. pontot).

4. Adatkezelés jogalapja
4.1. Az üzemeltető általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
4.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve az weblap szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó e-mail címének megadására.
4.3. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.
4.4. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.
4.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az üzemeltető, akár harmadik személyek irányába.
4.6. Az üzemeltetőnek a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. Az üzemeltető nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

5. Az adatkezelés ideje
5.1. Az üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.
5.2. Fontos információ! Amennyiben az üzemeltető vélelmezi, hogy felhasználó aktivitás hiányában a felhasználó helytelen, elavult információkat oszt meg, és email megkeresésre sem reagál 10 napon belül, az üzemeltető a felhasználóhoz tartozó hirdetést törli.

6. Az adatkezelés egyéb jellemzői
6.1. Az üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
6.2. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak.
6.3. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
6.4. Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.

7. Adatbiztonság
7.1. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.
7.2. Az üzemeltető az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
7.3. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. A Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
8.1. Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján vagy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti.
8.2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?
- A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.
- A Felhasználó kérelmére az üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
- A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan az üzemeltető által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
- A Felhasználónak joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, a pontosítást személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.
- A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).
- A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni.

9. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések
9.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookiekat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.
9.2. A „cookie” jelentése. A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.
9.3. A Honlap két fajta cookie-t használ:
Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.
Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az üzemeltető állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookiekat nyomkövető cookie-knak is hívják.
9.4. Harmadik fél cookie-k: Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az üzemeltető harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.
9.5. Cookie-k engedélyezése és letiltása
A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

10. Adatvédelmi tájékoztató változásai
Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.
11. Az adatkezelő személye: Derzsényi István ev. - www.deis.hu - Székhely: Újlengyel, Ady Endre utca - Adószám: 50686926-2-33 - e-mail: deis(kukac)deis(pont)hu
12. Kapcsolat. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeken.

2019. január 01.

Kövess minket a Facebookon is!